ГАРАНЦИЯ

ГАРАНЦИЯ ПО ПРОДУКТИ:

Матраци SENSUS 3D, VISCO PLEASURE, STACY, LUXOR, COMFORT PLUS: 5 години

Матраци COMFORT, STANDART FOAM, STANDART, CARPICE: 2 години

Топматраци COMFORT, LIGHT, DREAM, MEMORY, MEMORY PLUS: 2 години

Протектори за матрак: 2 години

Боксспринг легла,  тапицирани основи, нощни шкафчета, ракли: 5 години

 

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

 1. Хармонт ЕООД определя гаранционен срок на всеки продукт, който се вписва в гаранционната карта спрямо периода, посочен на етикета.
 2. Хармон ЕООД определя гаранционен срок за покупката от датата на придобиване, доказуема със съответните документи за покупка (фактура и/или фискален бон). Гаранцията важи само в случай, че клиентът е стриктно е спазил инструкциите за употреба и съхранение и условията, отбелязани в гаранционната карта.
 3. Гаранцията важи само за домашна употреба на продукта и не е приложима за хотели и други туристически обекти или места за настаняване. За тях важи законовата гаранция от 2 години, но не и удължената търговска гаранция.
 4. Всички рекламации, отнасящи се до скрити производствени дефекти или влошено качество на продукта, които не са причинени при обикновената му употреба, трябва да бъдат отнесени към Хармонт ЕООД, като следва да се предоставят документи за покупката и настоящата гаранционна карта с подпис и печат.
 5. Във всички случаи гаранцията не покрива дефекти, причинени от: грешно използване на продукта; използване на сила; поправки, направени от потребителя или трети лица; неестествени условия на замърсяване и влага; експлоатационна деформация на текстила (конци по капитонажа и борда, скъсан текстил или дръжки, разшит борд, скъсан цип, изместване на борда, петна по текстила и др).
 6. Срокът за отваряне на матрака е до един месец след получаването му. Разопакован матрак със сгрешен, по вина на клиента, модел или размер не подлежи на подмяна.
 7. Хармонт ЕООД приема рекламации на стоки при:
 • Несъответствия в заявените размери, надвишаващи отклонение от +- 2 см по ширина, дължина или дебелина
 • Дефект на стоката, констатиран до 3 дни след покупката
 • Дефект на стоката, констатиран по време на експлоатация в рамките на гаранционния период, състоящ се в необратима еластична деформация на ядрото/пяната от повече от 2 см по дебелина
 1. При установени несъответствия или дефекти на продукта след втората година и в рамките на гаранционния период, Хармонт ЕООД предлага на клиента замяна на продукта, като клиентът заплаща разликата от стойността на новия продукт минус сумата, която е заплатил за стария продукт, с приспадната амортизация, пропорционална на цената, за всяка година употреба. Продуктът се заменя в рамките на 30 дни работни дни след писмено потвърждение от клиента на предложената замяна.
 2. Замяна на продукта в гаранционния период не води до удължаване на гаранционния срок.
 3. Замяна на матрака след гаранционния период или при дефект, непокриван от гаранцията, е изцяло за сметка на клиента.
 4. При заявяване на дефект, Хармонт ЕООД си запазва правото да изпрати свой представител за установяването му.
 5. Съветите, давани от Хармонт ЕООД имат характера на препоръки и не могат да заменят квалифицирано медицинско становище. При въпроси, свързани със здравословно състояние, потърсете лекарска помощ.

 

С осъществяване на покупката Потребителят приема и се съгласява с настоящите ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАЗОПАКОВАНЕ, ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ и УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, които са му предоставени при покупката.

Рекламация се приема при изричното спазване на ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАЗОПАКОВАНЕ, ПРАВИЛА ЗА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ и УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА.

 

АДРЕС НА ЛИЦЕТО, ПРЕДОСТАВЯЩО ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ:

Хармонт ЕООД - Ямбол 8600, ул. Ямболен 12, тел.: 046 662 637

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАЗОПАКОВАНЕ

Поставете матрака върху подматрачната рамка.

Разопаковайте без да използвате остри и режещи предмети.

Възможно е усещането на остатъчни производствени миризми до няколко дни след отварянето и отстраняването на опаковката на матрака. Те са безвредни за човешкото здраве.

Веднъж разопакован, матракът не може да се навива на руло.

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

Поставете двулицевия матрак върху подматрачна рамка и стабилно легло, с точния размер на матрака, за да осигурите добра циркулация на въздуха и пълноценна опора на тялото.

Не използвайте матрака върху плътна основа, тъй като това води до задържането на влага и вследствие на това може да се образува мухъл.

Периодичното обръщане на матрака спрямо позициите глава – крака и горна – долна страна спомага за по-добра циркулация на въздуха, възпрепятства задържането на прах и влага и удължава живота на продукта, дори и след изтичане на гаранцията.

Не допускайте проникването на течности в матрака. Използвайте протектор за матрак за максимална защита и хигиена.

Избягвайте прегъване и навиване на матрака (топ матрака), тъй като това може да повреди ядрото му. Въпреки използваните висококачествени материали и високата издръжливост на пружините (при моделите с пружини), това може да доведе до тяхното преплитане, и съответно до прекратяване на гаранцията. Не трябва да се скача или и ли да се стои в изправено положение продължително време върху матрака, защото тежестта се концентрира на едно място. Не трябва да се седи продължително на крайщата на матрака, защото така се натоварват неравномерно крайните пружини и борда на матрака. Функцията на дръжките на матрака е само и единствено за по-лесното му обръщане. При никакви обстоятелства не трябва да се използват за цялостно повдигане и преместване.

Еднолицевите матраци и подматрачните рамки трябва да се поставят върху устойчиви легла, задължително с подходящ размер и гарантиран контакт в поне 6 опорни точки. Трябва да има подпори за матрака или рамката по цялата дължина на леглото, за да бъдат стабилно подпряни по цялата си площ. При двоен матрак или рамка (ширина над 114 см), трябва да има и средна подпора по дължина.

 

Основите с механизъм трябва да бъдат стабилно монтирани, а когато са двойни - здраво скрепени с болт.

 

Излезлите от употреба продукти се изхвърлят на местата, регламентирани от местните нормативни изисквания.

 

НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ НЕ ОКАЗВА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПРАВАТА НА КЛИЕНТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПО ЧЛ. 112-115 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:

Чл.112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл.113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл.114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл.115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.